Jdi na obsah Jdi na menu
 


Sbor dobrovolných hasičů Bystřice

16. 1. 2007


     Obec Bystřice byla tak jako jiné obce napadána zhoubnými požáry. A tak konečně požár „U Jelena“ a požár od blesku u Syllabů přiměly vážné a myslící občany k rozhodnutí, učinit něco pro záchranu proti zhoubným plamenům. Stálo to rok práce pro různé neshody a také proto, že nebylo ještě nikde v okolí na celém hejtmanství vzoru, až konečně dosáhlo shody a 1. října 1876 byl založen sbor dobrovolných hasičů na základech pevných s kázní vojenskou.

     Skládal se z členů zakládajících, činných a přispívajících. Prvními zakládajícími členy byli dr. František Čížek s vkladem 5 zl., František Syllaba 5 zl., lesmistr Svoboda 5 zl. a Jakub Polák 20 zl. Při založení bylo 46 členů činných a 18 členů přispívajících. Sbor se scházel 1x týdně a ti, kteří se nemohli dostavit, se museli řádně omluvit. Prvním starostou sboru byl Theodor Jiroušek a velitelem František Fulín.


     Obec měla již před založením stříkačku starého systému. V roce 1877 zakoupila obec stříkačku za 998 zl., a to dvouproudní. Dle dochovaných záznamů se sbor prvého požáru zúčastnil 4.11.1877 Na Nechybě, obec Myslíč. Stanovy sboru dobrovolných hasičů byly potvrzeny c.k. místodržitelstvím dne 9. února 1877 pod číslem 6337.

      V roce 20letého trvání sboru bylo vybavení následující 1 dvoukolová stříkačka, 1 čtyřkolová stříkačka, 1 starší stříkačka, 12 košíků, 4 háky, 2 jednohákové žebříky, 6 dvoudílných žebříků, 10 dvoukolových voznic, 1 vozík na hadice, 6 výstrojí pro hodnostáře, 4 výstroje pro lezce, 18 výzbrojí pro stříkačky v úhrnné hodnotě 1700 zl.


     Dne 17. června 1906 se sbor zúčastnil velmi aktivně zachraňovacích prací při velké povodni, které zde napáchala velké škody. Svou účastí pomohl zmírnit následky této povodně. V roce 1908 bylo postaveno z dobrovolných příspěvků nové cvičiště a v roce 1912 cvičný stožár.


     Dne 14. července 1926 byla od firmy ing. Ant. Holeček z Prahy zakoupena první motorová stříkačka s 200 m hadic za 41000 Kč. Tuto stříkačku zakoupila obec a byla splácena subvencemi. V srpnu 1927 bylo od zdejšího mechanika Čeňka Hnátka zakoupeno auto k motorové stříkačce za 11000 korun, který na toto auto dal šestiletou záruku.


     Dne 24. dubna 1932 byl položen základní kámen k Památníku obětem války v Bystřici. Tento památník byl nákladem 48154,31 Kč vybudován ve velmi krátké době a dne 25. září téhož roku slavnostně otevřen. V památníku, který slouží dosud, je umístěna knihovna a požární zbrojnice.


     Činnost sboru neustala ani v létech II. světové války. V tomto období byly konány jak výborové, tak i členské schůze, pravidelně prováděno cvičení a konány protipožární prohlídky. V roce 1942 byla zakoupena nová přenosná motorová stříkačka PS 8 typu DKW s vybavením. Pracovnímu úřadu bylo oznámeno 10 členů, kteří nebudou povoláváni na práce mimo obvod Bystřice.


     V roce 1947 začaly přípravy na výstavbu nové hasičské zbrojnice. Dle dochovaných materiálů již byly zhotoveny plány a bylo plánováno vybudovat 3 garáže pro požární vozidla a dále služební budovy a to s bytem pro řidiče vozidel, zasedací místností a archiv. Plány na výstavbu byly smělé a pokrokové. Bohužel zůstalo pouze u plánů a zbrojnice, která byla postavena v roce 1934 sloužila až do roku 1996, kdy byla ukončena přístavba a rekonstrukce.


     V roce 1954 přechází veškerá výstroj a výzbroj do správy MNV a sbor vlastní 2 motorová vozidla a to značky Packard a Ford. V roce 1956 bylo vybavení sboru doplněno o požární vozidlo AS 16 Praga RN včetně kompletního vybavení. Vozidlo bylo zapůjčeno štábem civilní obrany kraje.


     V roce 1958 byl na střední škole ustaven zájmový kroužek požární ochrany, který se skládal z 30 dětí. Ve výchově mladé generace sbor s několika přestávkami pokračuje sbor až do současné doby.


     V roce 1966 bylo vybavení sboru doplněno o skříňové vozidlo Tatra 805 a pro nezpůsobilost k provozu bylo vozidlo Ford předáno do Národního technického muzea.


     V roce 1968 byla sboru přidělena nová požární stříkačka PPS 12, která byla v roce 1974 společně s vozidlem Tatra 805 předána do Mokré Lhoty.


     V roce 1970 bylo sboru přiděleno první cisternové vozidlo CAS 16 AC 30 Zil 130 s obsahem vody 2100 lit.


     V roce 1974 bylo vybavení sboru doplněno o vozidlo DVS 12 Avia 30 včetně komplexního vybavení.


     V roce 1976 v měsíci červnu sbor oslavil 100 leté výročí založení, slavnostním shromážděním, výstavou historické a moderní techniky, výstavkou dokumentů. Rovněž součástí oslav byla okresní soutěž požárních družstev . Celkem se oslav zúčastnilo cca 5 000 návštěvníků.


     V roce 1977 vozidlo CAS 16 Zil bylo předáno do Neveklova a sboru byla přidělena cisterna CAS 16 Škoda 706 RTHP z Okresního veřejného požárního útvaru z Benešova.


     Na 5. sjezdu Svazu požární ochrany ČSSR, který se konal ve dnech 23. až 25. června 1978 v Praze byl na pětileté funkční období zvolen členem federálního výboru SPO člen naší organizace Jaroslav Holoubek.


     Členové požárního sboru se pravidelně zúčastňují soutěží v okrsku a místním výboru. Největších úspěchů dosahují v 90 létech. Vítězi okresní soutěže v požárním sportu se stali v roce 1994, 1996, 1997 a 1998. V roce 1995 se umístnili na druhém místě. Na předních místech se umístňují i v přeboru jednotlivce. V roce 1997 na krajské soutěži v Čelákovicích odsadili 5 místo, v roce 1998 na krajské soutěži ve Vlašimi 3 místo a dne 18. 6. 2003 na krajské soutěži v Nymburce 2. místo.


     V roce 1996 byla slavnostně otevřena přístavba požární zbrojnice, která plně odpovídá současným potřebám sboru. Veškeré události výše uvedené jsou zachyceny v kronice Sboru dobrovolných hasičů v Bystřici, která byla založena v roce 1931 a dopsána od založení sboru.

    V roce 2006 Sbor oslavil 130 výročí svého založení programem dne 24. června.

     Nositelem titulu " Zasloužilý hasič je pan Josef Dvořák.


     Dle záznamů z kroniky se sbor za dobu svého trvání zúčastnil likvidace 354 požárů a jiných událostí.


     V současné době je sbor zařazen v rámci plošného rozmístění sil a prostředků požární ochrany jako jednotka typu JPO III/2 a je vybaven touto technikou : cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 25 Škoda 706 RTHP a dopravním vozidlem DA 12 AVIE 31.

 
Ve vybavení sboru je dále :

 • modul svolávacího zařízení KANGO - RCS s.r.o. Kladno
 • ruční řetězová pila HUSGUARNA
 • elektrocentrála HONDA
 • plovoucí čerpadlo VYDRA
 • plovoucí čerpadlo HONDA
 • 2 ks vozidlové radiostanice MOTOROLA
 • 6 ks přenosných radiostanic MOTOROLA
 • 27 ks pracovních obleků ZAHAS
 • 27 párů ochranných praovních bot SNAHA
 • 22 ks ochranných přileb KALISZ
 • 20 ks zásahových kompletů FIREMAN ECONOMY
 • 20 párů zásahové obuvi Zeman
 • 20 párů zásahových rukavic RESCUE II s membránou

Sbor vlastní soutěžní přenosnou stříkačku PS 12.

     Starostou sboru je pan Josef Dvořák, velitelem Karel Křivánek a strojníkem Pavel Mrázek.

    Sbor má k 1. lednu 2007 celkem 72 členů z toho 20 žen.