Jdi na obsah Jdi na menu
 


Stanovy dobrovolného hasičského spolku v Bystřici

13. 12. 2006
Stanovy dobrovolného hasičského spolku v Bystřici

 

Na základě zákona ze dne 25. května 1886 (správně měl být uveden rok 1876, pozn. zpracovatele), kterýmž vydán byl řád policie v příčině ohně, bylo působením obecního starosty učiněno provolání a přihlásilo se dle čl. 37. dostatečný počet dobrovolníků do sboru hasičského, a na vybídnutí obecního starosty usneslo se shromáždění dobrovolníků na těchto stanovách:

§ 1. Dobrovolný spolek hasičů v Bystřici pod dozorem představenstva města Bystřice, obral si za povinnost pomocí již stávajícího zákona při požárech život a majetek obyvatelů města Bystřice, jakož i nejbližších obcí neunavnou přičinlivostí, nezištným sebeobětováním a zevrubnou obeznalostí v náležitých pracech hájiti a chrániti.

§ 2. Pro snažší dosažení účele toho zavede se ve sboru pořádek po vojensku a pravidelná cvičení. Služby své vykonávají výkonní údové bezplatně.

§ 3. Hasičský sbor tvoří o sobě uzavřený spolek pod svým velitelem neb jeho náměstkem, jemuž v pádech požáru, však bez újmy zákonní činnosti představenstva obce, podrobné velení nad veškerým mužstvem sboru, nad stříkačkami i veškerým náčiním hasičským přináleží. Pokud velitel neb jeho náměstek na místo požáru se nedostavil, zaujímá místo to vzhledem mužstva vrchní lezec (nadlezec).

§ 4. Podmínkou přijetí do spolku jest překročení 18 roku, bydliště v Bystřici a blízkém okolí, osobní bezúhonnost a tělesná schopnost k vykonávání potřebných prací. Osoby svéprávnosti nemající, mohou jen se svolením jim stanovených zástupců do sboru vstoupiti.

§ 5. Přijetí některého člena do sboru stane se předsedou, velitelem, místovelitelem a třemi náčelníky. Po přijetí vřadí se úd do jednoho ze tří sborů, jak správní rada za dobré uzná. Každý úd zavazuje se k poslušnosti a potvrdí slib tento vlastnoručním podpisem v knize k účelu tomu zavedené, načež obdrží lístek, na přijetí do sboru, správní radou vyhotovený.

§ 6. Vystoupení ze sboru jest vždy svobodné; musí se však výstup proti vrácení legitimačního lístku u správní rady buď písemně neb ústně ohlásiti.

§ 7. Vyloučení některého úda může správní rada navrhovati valné hromadě: a)když úd po trojím napomenutí povinnostem svým ku spolku nedostojí; b)když se po opětném napomenutí i na dále neslušně neb nemravně chová; c)zprotiví-li se správní radě neb veliteli a dopustí-li se vůbec hrubších přečinů proti zákonům a ochraně proti ohni stávajícím; d)byl-li úd pro zřejmé nepoctivosti neb nectné jednání dle všeobecného zákona trestán, a e)zavdal-li vůbec příčinu k rozbrojům a různicím ve sboru neb jednal-li by proti řádu a účelu sboru tohoto.

§ 8. Sbor dobrovolných hasičů záleží:

a) z údů zakládajících,
b) z údů přispívajících a
c) z údů výkonných.
 

§ 9, Zakládající úd jest ten, kdo k dobru spolku složí částku nejméně 5 zl.

§ 10. Přispívající údové jsou ti, kteří se jenom uvázali na zařízení a správy náčiní hasičského měsíčně jistý dobrovolně napřed určený příspěvek platiti. Přispívající údové mohou cvičením sborovým přítomni býti, ve valných hromadách volné návrhy činiti, hlasovati a přejí-li si toho, ze svého středu jednoho úda do správní rady voliti.

§ 11. Výkonní údové hasičského sboru jsou ti, kteří do sboru vřaděni byvše služby své konají; oni mohou nositi stejnokroj, i oni mohou se k měsíčním příspěvkům zavázati. Dělí se pak sbor tento na 3 odbory, a to na odbor:
1) pro ochranu lidí a hájení statků, k hájení bezpečnosti zachráněného od ohně jmění;
2) pro obsluhování stříkačky, k utvoření kordonu a zaopatření vody;
3) k bourání, hákům a žebříkům.
V každém sboru vede četař pod vrchním velitelem velení. Každý sbor může rozdělen býti.

§ 12. Poněvadž městská rada propůjčila sboru veškeré hasicí nástroje a náčiní městské a slíbila sbor tento všemožně hmotně podporovati, bude měšťanosta neb jiný člen městské rady od něho poslaný stálé místo a hlas ve správní radě míti a s velitelem na nářadí dohlížeti.

§ 13. Správní rada záleží z předsedy, velitele a jeho náměstka, z tří valnou hromadou zvolených důvěrníků, z nichž si pak jednatele a pokladníka zvolí, a jednoho člena městské rady, jemuž bez volby místo a hlas v radě přísluší. Každý úd správní rady musí plnoletým býti. Správní rada zastává úřad svůj bezplatně, shromažďuje se na nařízení předsedy, a uzavírá nadpoloviční většinou hlasů; čtyři přítomní schopni jsou k platnému usnášení.

§ 14. Správní radě přísluší vypracovati ve smyslu těchto stanov zvláštní domácí řád a poučení o sboru, činnosti jednotlivých hodnostářů. Dále jí přináleží rozhodování o koupi strojů a nářadí hasičského a vymáhání za škodu jakou tato neb ony utrpěly. Správní rada připraví a uchystá předlohu ku každé valné hromadě, přehlédá a mění stanovy, jakmile toho potřeba káže, předběžné a po uzavření valné hromady předloží je dotýčným úřadům k schválení. Činí návrhy na odškodnění údů při požáru pohromu utrpěvších a na vyloučení provinilého úda ze sboru po trojím napomenutí. Vůbec spravuje a obstarává správní rada veškeré záležitosti spolku a volí se každoročně na novo; členové odstupující správní rady mohou opět voleni býti.

§ 15. Valné hromadě, která se vždy po ukončení správního roku odbývá, přísluší:
a) volba předsedy a tří důvěrníků;
b) změna stanov;
c) zkoušení a schválení účtů na základě dvou přehlížitelů, jež se byli před rokem k tomu konci vyvolili;
d) přijetí vystouplého neb vyloučeného člena;
e) uzavření na základě dobrozdání správní rady, kterak se mají údové při sboru při požáru škodu neb pohromu utrpěvší odškodniti;
f) uzavření na tomtéž základě o vyloučení provinilého člena.

§ 16.Mimořádná valná hromada má se odbývati vždy tenkráte, když se na tom usnese správní rada, anebo, když o to nejméně čtvrtina všech údů žádá.

§ 17. K platnému uzavření ve valné hromadě patří nejméně dvě třetiny všech údů, a ku každému uzavření u všech spolkových vymíněna jest nadpoloviční většina přítomných údů. Nedostaví-li se k valné hromadě dostatečný počet údů, svolá se v 8 dnech podruhé a v oběžníku se zřejmě vytkne, že při této schůzi každé množství dostačí k platnému uzavírání.

§ 18. Při valné hromadě volí si činí údové sami o sobě svého velitele a jeho náměstka lezci pak sami o sobě vrchního lezce čili nadlezce. Činní údové mají ve valných hromadách právo hlasovati, volné návrhy činiti, voliti a voleni býti.

§ 19. Vedení veškerých záležitostí sboru, všech schůzek či hromad, též i uskutečnění všeho, co se uzavřelo, přináleží předsedovi správní rady. On jest povinnen veškeré sboru týkající se spisy spolku podpisovati, potřebné schůze, také k návrhu velitele, svolávati a o to péči mýti, by se stanovy a veškeré nařízení sboru náležitě a patřičně zachovávala. On zastupuje za pomoci velitele sbor proti neúdům.

§ 20. Veliteli přináleží:
1) při požárech a cvičeních vrchní velení převzíti;
2) patřičná cvičení ustanoviti a je říditi;
3) s předsedou sedění správní rady ustanovovati;
4) objevující se poklesky a opomenutí neb pronedbání kárati a o brzké jich odstranění usilovati;
5) dohlídku nad správou hasičského náčiní vésti;
6) předsedovi v zastupování v záležitostech hasičských proti neúdům pomáhati;
7) vady na hasičském náčiní a nářadí se naskytující správní radě v známost uváděti;
8) s předsedou a měšťanostou k tomu účinkovali, by se každému údu sboru, který s vlastním nebezpečím života a svou statečností drahý život lidský zachránil, zasloužené odměny čestné, Jeho Veličenstvem pro případ ten určené dostalo.

§ 21. Jednatel podporuje předsedu ve všech pracech písemních; on má veškerá uzavření správní rady a valné hromady protokolárně spisovati, památní knihu vésti, údy se přihlásivší zapisovati, jakož i veškeré korespondence s předsedou obstarávati. Jednatel jest povinnen při valné hromadě návrhy správní rady hájiti; on má pečeť spolkovou u sebe uschovanou.

§ 22. Pokladník má veškeré příjmy a vydání sboru obstarávati a účtovati; následkem toho přijímá zároveň s předsedou všecky příspěvky, dary a odkazy, jakož i výtěžky z veřejných zábav, vyznačí je v knize příjmů a vydání, pak je uschová v pokladně u něho umístěné. Pokladník klade roční účty, jichž zkoumání se děje velitelem u přítomnosti dvou valnou hromadou zvolených přehlížitelů kteří správní radě při nejbližší schůzi výsledek zkoumání oznámí. Výkaz o nakládání s jměním, na které velitel se správní radou dohlíží, předkládá se valnému shromáždění.

§ 23. Jmění sboru záleží: a) z dobrovolného vkladu údů zakládajících, z dobrovolných příspěvků údů přispívajících a činných; b) z darů a odkazů; c) z čistých výtěžků veřejných zábav, jako jsou taneční plesy, divadla atd. Pokladník smí z jmění toho jen taková vydání zapraviti, která předsedou a jednatelem k zaplacení poukázána jsou.

§ 24. Každý úd sboru zavazuje se tyto stanovy vůbec, jakož i řád hasičský a veškerá ustanovení z vnitřního zařízení spolku hasičského vyplývající přísně zachovávati uzavření většiny se podrobovati, též zvoleným představeným sboru i představenstvu obecnímu patřičnou úctu a vážnost prokazovati, a se vždy slušně a ctně chovati. Při požáru, jenž by v Bystřici neb v blízkém okolí vypuknul, mají všickni výkonní údové bez rozdílu, leč by pro blízkost ohně se sami v nebezpečí nalézali, bez prodlení se dostavili, při ohni vzdálenějším však jen ti, kteří dobrovolně účinkovati chtějí.
Zvláště ale má jeden každý úd dle sil svých přispívati k úplnému zachování všech od sboru převzatých povinností; on má:
1) při požárech a cvičeních neobmezeně poslušen býti představených svých, zvláště velitele;
2) vzájemným přívětivým jednáním, úslužností a ochotností u přispění pomoci, vzorným chováním se, vůbec slovem i skutkem k udržení a sesílení svorného ducha sboru napomáhati;
3) při požáru jak jen možno spěšně a při cvičeních vždy v určitou hodinu se dostaviti;
4) vykázané mu místo neopouštěti a jiných od něho nezdržovati, neb jich u vykonávání povinnosti neobtěžovati;
5) v hromadách sborových slušně a tiše se chovati, mezi jednáním nekouřiti a vůbec při spolkových zábavách se pití neodávati, všelikého hluku se varovati a vždy přiměřeným způsobem a chováním svou a sboru čest hájiti.

§ 25. Nevykonání předpisu tohoto nejčestnějšího spolku po předcházejícím trojím napomenutí podmiňuje vyloučení ze sboru na návrh správní rady.

§ 26. Žádný ze sboru vystouplý neb vyloučený úd nemůže žádati o vrácení zaplacených příspěvků.

§ 27. Rozepře mezi údy z poměrů sborových vzniklé rozsuzuje předseda, žádají-li toho však sporné strany, děje se narovnání sporu při nejbližší schůzi správní rady neb valné hromady u přítomnosti předsedy, velitele a dvou důvěrníků, kteréž si sporné strany po jednom volí s přistoupením měšťanosty, kteří po dobrém rozvážení dle nejlepšího svého svědomí většinou hlasů rozhodnouti mají.

§ 28. Úřadové političtí konají právo dohledu státního podle ustanovení platného zřízení obecního.

Dáno v Bystřici dne 23. září 1876

Stvrzeno vysoce slavným c. k. místodr- žitelstvím v Praze z dne 9. února 1877 čís. 6337.

Velitel sboru: Předseda sboru:
Antonín Kráčmera v. r. Syllaba v. r.
 

Náhledy fotografií ze složky Stanovy Sboru z roku 1876

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář